Odwiedż naszą stronę na Facebooku
"WIEDZIEĆ WIĘCEJ"
warsztaty edukacyjne

 

Regulamin Warsztatów Edukacyjnych organizowanych przez „Wiedzieć Więcej”

 

 

 

 1. Regulamin Warsztatów Edukacyjnych, zwany dalej Regulaminem, dotyczy warsztatów dla dzieci oraz rodziców organizowanych przez właściciela portalu „Wiedzieć Więcej” z siedzibą w Warszawie.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

a)      Organizator – Karolina Wasilewska, Egejska 17 m 117, 02-764 Warszawa, NIP 521-122-58-10.

b)      Zleceniodawca – osoba zlecająca organizację warsztatów.

c)      Warsztaty – Spotkanie w czasie którego Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia opisanych w ofercie zajęć.

 

§ 1

Podstawowe zasady organizacyjne

 

 1. Warsztaty przeznaczone są dla grup zorganizowanych składających się z nie więcej niż 25 osób. Organizator może zmienić liczbę uczestników Warsztatów w porozumieniu ze Zleceniodawcą.
 2. Warsztaty odbywają się w miejscu wyznaczonym i przygotowanym przez Zleceniodawcę. Miejsce powinno odpowiadać potrzebom określonym przez organizatora w ofercie dostępnej na www.warszatatyedukacyjne.com
 3. Zapisu na Warsztaty dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie internetowej – www.warsztatyedukacyjne.com.
 4. Warsztaty mają charakter autorski. Treści przekazywane w czasie warsztatów są chronione prawami autorskimi. Rejestrowanie przebiegu warsztatów audio i video jest zabronione.
 5. Czas trwania warsztatów jest określony ofertą Organizatora.
 6. W czasie trwania warsztatów dzieci są pod opieką wyznaczoną przez Zleceniodawcę.
 7. Nieprzestrzeganie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować natychmiastowe rozwiązanie umowy i odwołanie Warsztatów przez Organizatora. Zwrot opłaty nastąpi w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy po potrąceniu poniesionych przez Organizatora kosztów.

 

§ 2

Zapisy

 

 1. Zapisu na Warsztaty dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na www.warsztatyedukacyjne.com.
 2. Wypełnienie i przesłanie formularza nie jest równoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji. Potwierdzeniem rezerwacji jest opłacenie w terminie, przesłanej przez organizatora faktury Pro-Forma.

 

§ 3

Opłaty i faktury

 

 1. Opłaty za warsztaty dokonuje się przelewem bankowym na konto Organizatora (ING BANK ŚLĄSKI 95 1050 1025 1000 0097 4773 7220) po otrzymaniu faktury pro-forma.
 2. Opłata za Warsztaty dokonywana jest jednorazowo, z góry, w ciągu 3 dni roboczych od daty wystawienia faktury pro-forma.
 3. Brak wpłaty we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją ze złożonego drogą internetową zamówienia.
 4. Nieobecność uczestników na Warsztatach nie jest podstawą do zwrotu opłaty wniesionej na rzecz Organizatora.
 5. Zleceniodawca, który dokonał opłaty, może otrzymać fakturę. Faktura wystawiana jest na podstawie wpłaty na dane podane przez zleceniodawcę.

 

§ 4

Obowiązki Zleceniodawcy

 

 1. Warunkiem rezerwacji Warsztatów jest:

a)      wypełnienie formularza dostępnego na www.warsztatyedukacyjne.com

b)      dokonanie opłaty za Warsztaty w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora przesłanej Zleceniodawcy w fakturze Pro-Forma.

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do:

a)      zaznajomienia się z treścią i przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu,

b)      przygotowania miejsca do przeprowadzenia warsztatów zgodnie z wytycznymi Organizatora,

c)      zobowiązania uczestników do przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych i BHP obowiązujących na terenie budynku, w którym odbywają się warsztaty,

d)     zapewnienia opiekuna przez cały czas trwania Warsztatów

 1. Wszystkie materiały, scenariusze lekcji oraz inne treści przekazywane w czasie warsztatów są objęte wyłącznymi prawami autorskimi Organizatora. Organizator może wyrazić zgodę na wykorzystanie i powielanie niektórych materiałów i treści przekazanych w trakcie trwania warsztatów na wyraźną pisemną prośbę Zleceniodawcy.

 

§ 5

Rezygnacja/Odwołanie Warsztatów

 

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem Warsztatów zleceniodawca otrzymuje zwrot pełnej wysokości wniesionej opłaty.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach, w okresie od 13 do 7 dni przed rozpoczęciem Warsztatów zleceniodawca otrzymuje zwrot w wysokości 50% wniesionej opłaty.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach w czasie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem Warsztatów zleceniodawca otrzymuje zwrot w wysokości 10% wniesionej opłaty.
 4. Rezygnacja zleceniodawcy musi być złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty do biura organizatora lub drogą mailową na adres: biuro@warsztatyedukacyjne.com
 5. W przypadku rezygnacji wniesiona opłata zwracana jest Zleceniodawcy w ciągu 7 dni w formie, w jakiej została wpłacona bez odsetek.
 6. W przypadku odwołania warsztatów z winy Organizatora, Organizator zaproponuje inny termin Warsztatów lub dokona zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez Zleceniodawcę wraz z odsetkami ustawowymi.

 

§ 6

Ochrona danych osobowych

 

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników kursu jedynie w celach związanych z własną działalnością (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Uczestnik Kursu ma prawo do wglądu oraz zmiany swoich danych przechowywanych w biurze Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania zdjęć z Warsztatów na swojej stronie internetowej oraz fanpage'u Facebook.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie zastrzeżenia i nieprawidłowości dotyczące organizacji Warsztatów powinny być niezwłocznie zgłaszane przez Zleceniodawcę: ustnie do pracowników Organizatora oraz potwierdzone pisemnie w ciągu 2 dni roboczych od przeprowadzenia warsztatów i przesłane drogą mailową na adres biuro@warsztatyedukacyjne.com. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia wniosków i przesłania informacji zwrotnej w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia.
 2. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia publikacji to jest od 01.01.2015 r.